E-mail:info@mebelkowo.com.pl| Telefon: 509 019 699
Basket_selected
Twój koszyk:0,00 zł
Ilość sztuk: 0

Regulamin


§1

1. Sklep internetowy mebelkowo.com.pl, działający pod adresem http://mebelkowo.com.pl, prowadzony jest przez:

Paulina Jutrzenka
ul. Prochowa 9/11 m 14
04-360 warszawa
NIP: 759-156-98-23;
zwanym dalej Sprzedającym.


2. Stosowane pojęcia:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.mebelkowo.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności internetowych;
Punkt Odbioru mebelkowo.com.pl - punkt prowadzony przez Sprzedającego, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

3. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż mebli i innych artykułów dziecięcych oraz młodzieżowych, zwanymi dalej 'towarami'. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie przelewów bankowych lub poprzez płatności online lub za pobraniem.

5. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, który jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek administrowanych przez Sprzedającego, dotyczących jego danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


§2

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
- strony internetowej sklepu internetowego mebelkowo.pl,
- telefonicznie: infolinia 509 019 699 (koszt połączenia zgodny z lokalną taryfą operatora osoby dzwoniącej)
- pocztą elektroniczną, e-mail: info@mebelkowo.com.pl
Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie. Do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, podane warunki zamówienia tj. cena, czas realizacji i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na wskazane przez Sprzedajacego konto kwoty zaliczki określonej podczas potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Pozostała część zobowiązania musi zostać uregulowana po potwierdzeniu przez Sprzedającego, że zamówiony towar jest dostępny, nie później jednak niż przed dostawą towaru (odbiorem towaru przez kupującego). Dostępne formy płatności określane są każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi orientacyjnie około 4 do 6 tygodni (mebelki) lub krócej, w przypadku pozostałych towarów. Termin dostaw uzależniony jest od możliwości produkcyjnych Producenta towaru

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od momentu wysyłki zamówionego towaru. Kupujący informowany jest każdorazowo o wstępnym, przewidywanym terminie dostawy (przy potwierdzeniu zamówienia) oraz telefonicznie lub / i pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail w momencie gdy Sprzedający będzie posiadał towar na magazynie, celem umówienia dogodnego terminu dostawy i ewentualnej usługi montażu. Usługa montażu jest dodatkowo płatna a jej cena potwierdzana w korespondencji potwierdzajaćej przyjęcie zamówienia, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego chęci skorzystania z takiej usługi.

§3

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).

§4

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§5

Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru.

§6

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów jego transportu do Klienta.

§7

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować
z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania
(w tym montażu ).

Towar robiony na zamówienie lub sprowadzany specjalnie dla klienta nie podlega prawu do zwrotu.
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Zwrot ceny nastąpi w ciągu 5 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.

§8

1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem Sprzedajacego, transportem firmy dokonującej usługi montażu a uzuasadnionych przypadkach transportem Producenta.

2. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera (w przypadku przesyłki firmą kurierską), czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

5. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


§9


Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie Prawa do odstąpienia od umowy.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.05.2011 roku.


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie mebelkowo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.